PSIHOAKTIVNI POTENCIJAL UZORAKA MARIHUANE U REPUBLICI SRPSKOJ

Author(s):
1. Mirjana Dragoljic, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Branka Rodić Grabovac, Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Ljubica Vasiljević, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Vesna Matić, Ministry of interior of the Republic of Srpska, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
5. Ljiljana Simurdić, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina


Abstract:
Proizvodi biljke Cannabis sativa L. su najraširenija ilegalna droga, a pored uzgoja u prirodnim uslovima, u mnogim zemljama posljednjih decenija u porastu je uzgoj kanabis biljke u vještačkim uslovima, u zatvorenom prostoru, što ima uticaj na hemijski sastav biljke. Naime, ilegalni uzgajivači u vještačkim uslovima nastoje proizvesti biljku sa visokim sadržajem psihoaktivnog sastojka tetrahidrokanabinola. Pojava uzgoja u zatvorenom prostoru prisutna je i u Republici Srpskoj, gdje je također zapažen porast broja uzoraka marihuane sa visokim psihoaktivnim potencijalom tj. visokim sadržajem psihoaktivnog sastojka tetrahidrokanabinola. U ovom radu obrađeni su rezultati analiza sadržaja psihoaktivnog sastojka tetrahidrokanabinola u uzorcima marihuane zaplijenjenih na području Republike Srpske u periodu od 2011. do 2015. godine, u svrhu praćenja kretanja psihoaktivnog potencijala uzoraka dostupnih na ilegalnom tržištu i procjene trendova koji se mogu očekivati u budućnosti. Kvantitativna analiza sadržaja tetrahidrokanabinola u 1530 uzoraka marihuane rađena je gasnom hromatografijom sa plameno-jonizacionim detektorom po metodi eksternog standarda. Rezultati istraživanja pokazali su da su na ilegalnom tržištu prisutni uzorci kanabis biljnog materijala sa veoma različitim sadržajem psihoaktivnog sastojka, od tzv. niskopotentnih do visokopotentnih, te da je broj visokopotentnih uzoraka u porastu. Imajući u vidu da zdravstveni rizik predstavljaju kako visokopotentni uzorci, tako i velike međusobne razlike, te nagle promjene u psihoaktivnom potencijalu ilegalnih uzoraka droga potrebno je i dalje pratiti psihoaktivni potencijal uzorka kanabis biljke na ilegalnom tržištu.

Key words:
Cannabis sativa L., marihuana, tetrahidrokanabinol, psihoaktivni potencijal.

Thematic field:
General and Applied Chemistry

Date of abstract submission:
07.06.2016.

Conference:
XI Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske


Final paper Abstract

  • Login
  • Language
Copyright © 2016 confOrganiser.com. All rights reserved.
BitLab